Vyber región:
Vyhľadávanie:

Všeobecné obchodné podmienky
pre používanie služieb serveru www.solne-jaskyne.info


Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom serveru www.solne-jaskyne.info je Dan Špaňhel so sídlom Svitákova 2730/12, 155 00 Praha - Stodůlky, Česká republika, IČ 729 93 057, neplatca DPH - ďalej len "prevádzkovateľ".

Užívateľom služieb je soľná jaskyňa, ktorá má na serveri www.solne-jaskyne.info publikované informácie o svojich službách - ďalej len "užívateľ".


 
Článok II.
Rozsah ponúkaných služieb

. Každý užívateľ služby má užívateľské meno a heslo, s ktorými sa môže prihlásiť do administračnej časti. Administračná časť je dostupná na adrese
www.solne-jaskyne.info/administrace.


 
Článok III.
Cena za služby a spôsob úhrady

Využívanie služieb je zdarma. Služba môže byť v budúcnosti spoplatnená. Ak sa tak stane, užívatelia služby o tom budú s predstihom informovaní a budú sa môcť rozhodnúť, či budú pokračovať vo využívaní platených alebo bezplatných služieb.


 
Článok IV.
Autorské práva

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie informácií a fotografií serveri www.solne-jaskyne.info. Zároveň potvrdzuje, že disponuje potrebnými právami k všetkým textom a fotografiám, ktoré sú uvedené na stránkach užívateľa na servery www.solne-jaskyne.info.


 
Článok V.
Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ má právo:

 • zverejniť informácie o sebe v rozsahu určenom tým, či používa bezplatné alebo platené služby
 • meniť informácie o užívateľovi cez administračné rozhranie
  www.solne-jaskyne.info/administrace

Užívateľ je povinný:

 • riadiť sa všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa zverejnenými na stránkach www.solne-jaskyne.info
 • zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo poškodiť prevádzkovateľa, ostatných užívateľov alebo návštevníkov serveru www.solne-jaskyne.info
 • zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi alebo s pravidlami hospodárskej súťaže, najmä nevkladať neúplné alebo nepravdivé informácie
 • zabezpečiť svoje prístupové heslo pred zneužitím, za prípadné zneužitie nesie plnú zodpovednosť užívateľ

Užívateľ súhlasí so spracovaním dát prevádzkovateľom. Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií a obchodných správ na e-mailovú adresu užívateľa.


 
Článok VI.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo:

 • pozastaviť prístup užívateľa do administračnej časti alebo po predchádzajúcom upozornení e-mailom úplne zrušiť informácie zverejnené užívateľom v prípade, že sú v rozpore s dobrými mravmi alebo v prípade, kedy užívateľ riadne neplní povinnosti vyplývajúce zo všeobecných obchodných podmienok.
 • odmietnuť zverejniť údaje nového užívateľa bez udania dôvodu
 • jednostranne meniť a doplňovať obchodné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný:

 • chrániť údaje užívateľa, najmä jeho prístupové heslo a neposkytovať ich nepovolaným osobám
 • zverejniť na stránkach www.solne-jaskyne.info aktuálne všeobecné obchodné podmienky

 
Článok VII.
Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne priame, nepriame, zvláštne či následné škody vzniknuté následkom používania služieb serveru www.solne-jaskyne.info.

Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť serveru www.solne-jaskyne.info - pri prevádzke stránok sa môžu vyskytnúť výpadky. Prevádzkovateľ neručí za aktuálnosť ani pôvod informácií, ktoré sú na servery www.solne-jaskyne.info na stránkach užívateľov uvedené. 

V Praze, dňa 2. 4. 2015

Dan Špaňhel

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Nitrianský kraj Trenčianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj